Godzilla vs Mechagodzilla (1974) (Episode 122 - That Movie Show)

Godzilla vs Mechagodzilla (1974) (Episode 122 - That Movie Show)